Hopp til innholdet

Lover for NLM Molde misjonsforsamling

Gjengis med forbehold om feil og mangler

1.0 Navn

2.0 Misjonsforsamlingens navn er NLM Molde Misjonsforsamling

2.0 Bekjennelse og tilhørighet

Misjonsforsamlingen står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og er dermed forpliktet på Den hellige skrift, Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og NLMs grunnregler.

3.0 Formål

3.1 Misjonsforsamlingens formål er å arbeide for Guds rike i Norge og på Misjonssambandets misjonsfelter, i samsvar med kretsens lover og NLM s grunnregler. Vi vil legge stor vekt på at ytremisjonskallet er levende i forsamlingen.

3.2 For å virkeliggjøre dette (3.1) settes fokus på følgende:

 • regelmessig møtevirksomhet med tilbud til alle aldersgrupper
 • forkynnelse
 • nådegavebasert tjeneste
 • givertjeneste
 • fellesskap og omsorg
 • nattverdmøter
 • styrking av foreninger og grupper
 • danning av nye foreninger og grupper
 • trosopplæring for barn og ungdom
 • ledertrening.

4.0 Medlemskap

Medlemskap i misjonsforsamlingen kan tegnes av personer som:

 • bekjenner seg til den kristne tro
 • vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og misjonsforsamlingens lover.
 • har betalt gjeldende medlemskontigent.

5.0 Årsmøte

5.1 Misjonsforsamlingens årsmøte bør holdes så tidlig som mulig på nyåret, senest innen utgangen av mars.

5.2 Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år. (se 4.0)

5.3 Årsmøtesaker:

 • Årsmelding og revidert regnskap
 • Valg: styre med varamedlemmer, revisorer, valgnemnd for neste år.
 • Samtale om arbeidet i året som gikk og drøfting av visjon, målsettinger og arbeidsplan for arbeidet fremover.

5.4 Saker som skal behandles på årsmøtet, bør være kunngjort på forsvarlig måte og minst tre uker før årsmøtet holdes. Saker som medlemmer fremmer senere eller på selve årsmøtet, må ha 2/3 flertall for å bli vedtatt.

6.0 Styret

6.1 Misjonsforsamlingen ledes av et styre på minst 5 medlemmer. Styrets leder velges direkte av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær og eventuelt andre funksjoner. Valgperioden for styremedlemmene er to år. Styrets leder velges for ett år om gangen. Styret har minst to varamedlemmer valgt for ett år om gangen

6.2 Misjonsforsamlingens styre har ansvar for å lede arbeidet i samsvar med NLMs grunnregler, og etter de strategier og vedtak som fattes i årsmøte, kretsårsmøte, generalforsamling og hovedstyre.

6.3 Styret vedtar budsjett som skal godkjennes av kretsstyret før årsskiftet

6.4 Styret nedsetter eventuelle underkomiteer som huskomite, julemessekomite, festkomite o.l.

6.5. Styret forbereder Misjonsforsamlingens årsmøte og legger frem sakliste, årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett og eventuelle andre saker.

6.6 Styret for misjonsforsamlingen samarbeider med kretsstyret når kretsstyret skal arbeide med fast plassering i misjonsforsamlingen. (Jf. Gjeldende ansettelsesprosedyre i NLM).

7.0 Endring av lovene:

Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall når forslag er innsendt til styret minst tre uker før årsmøtet. Paragrafene 2.0 og 3.1 kan ikke endres av misjonsforsamlingen med mindre kretsstyret, hovedstyret eller generalforsamling i NLM åpner for det. Lovendringer skal godkjennes av kretsstyret.